Ga naar de inhoud

Nieuws

| Winter 22-23 | Herfst 2022 | Zomer 2022 |


Windvogel pleit voor onderzoek verschillende turbinehoogtes in gemeente Diemen

31 oktober 2022 – Samen met de lokale energiecoöperatie Diemerwind heeft De Windvogel een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van de gemeente Diemen. “Naast andere punten, vinden wij het vooral belangrijk dat in de milieu effect rapportage (MER) verschillende turbinehoogtes worden onderzocht, variërend van 147 tot 200 meter tiphoogte. Dit is nodig omdat de lagere turbines te duur zijn voor wat ze opleveren; hogere turbines produceren veel meer duurzame energie”, zegt Inge Verhoef van De Windvogel.

In de NRD van de gemeente Diemen wordt geen bandbreedte voor de turbinehoogtes genoemd en dat zou wel moeten, omdat de NRD een document is dat richting geeft aan wat er in de MER onderzocht gaat worden. De Windvogel en Diemerwind dringen er daarom in de zienswijze op aan om in de NRD op te nemen dat in de MER wordt gekeken naar de effecten van verschillende turbinehoogtes, variërend van 147 tot 200 meter tiphoogte.

Hogere energieopbrengst

De businesscase van een turbine met 147 m tiphoogte is zo krap dat elke tegenslag in de kosten het project onrendabel kan maken. Een voorbeeld is een extra bekabeling of een talud dat doorkruist moet worden ten behoeve van een toegangsweg. Een hogere windturbine zorgt niet voor meer geluidsoverlast, maar heeft wel een hogere  energieopbrengst, waardoor deze tegenslagen wel te financieren zijn.

Ook staat in de zienswijze dat het verstandig is om de gemeente Amsterdam te volgen in het onderzoeksproces, waarin een onderzoek naar drie verschillende windturbinesoorten met verschillende tiphoogtes tot 200 meter in de NRD is opgenomen.

Grenzen

Daarnaast adviseren De Windvogel en Diemerwind om in de MER ook de Amsterdamse zoekgebieden mee te nemen, en indien Gooise Meren nog opties open heeft staan, deze ook mee nemen. Onderzoeken voor een MER kosten veel tijd kosten en het zou een gemiste kans als een deel van het onderzoek over gedaan moet worden wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een lijnopstelling langs het Amsterdam Rijn kanaal op Diemens grondgebied doorgaand naar Amsterdams grondgebied een goede optie zou blijken om bepaalde redenen.

Verder zetten de twee organisaties in de zienswijze nog de puntjes op de i als het gaat om het aantal te onderzoeken windturbines, de opstellingsvarianten, geluid, slagschaduw, gezondheid en landschap, natuur en biodiversiteit


Onze zienswijze op de NRD

Op 31 oktober dienden coöperatie De Windvogel en coöperatie Diemerwind hun zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) betreffende de Milieu Effect Rapportage (MER) Windlocaties gemeente Diemen.
Onze coöperaties gaan in op een vijftal  onderwerpen van de NRD en stellen drie nog onbenoemde aandachtspunten voor. 
Hieronder de beknopte weergave van onze zienswijze.

De volledige tekst van onze zienswijze vind je op onze website


MER procedure opgestart
met de NRD

Het college van B&W van de gemeente Diemen wil met een milieueffectrapport (MER) de mogelijkheid voor het plaatsen van windturbines in Diemen onderzoeken.
Deze MER procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek beschreven staan.
De NRD is op 23 september vrijgegeven voor inspraak waarbij inwoners en organisaties zes weken lang zienswijzen konden indienen op de NRD.
DiemerWind heeft samen met coöperatie De Windvogel een zienswijze ingediend.

NRD en MER: Wat houdt dat in?
De NRD is onderdeel van de MER procedure dat ongeveer een jaar duurt.
De reden voor het opstellen van een MER is dat windturbines in de gebruiksperiode effecten hebben op het milieu.
Met een MER wordt inzicht verkregen in deze effecten, dat weer meegenomen wordt in de besluitvorming om wel of niet turbines te plaatsen, en als zij geplaatst worden aan welke voorwaarden dat moet voldoen

De NRD geeft op detailniveau aan welk onderzoek wordt verricht, zoals het onderzoek naar milieueffecten. Maar het gaat ook over afstemming met de buurgemeenten, communicatie en participatie, bewonersavonden en rondetafelgesprekken, zoek-, plan- en onderzoeksgebieden, de onderzoeksmethode en het proces dat hierbij wordt gevolgd.

De volledige tekst van de NRD is te lezen op Diemen.nlEen windmolen
om het verhaal op gang te brengen

Het was een filmpje van Greta Thunberg waardoor Elvis op een dag wakker schrok en dacht: waarom zijn we zo passief over klimaatverandering? Hij realiseerde zich dat ‘de energietransitie’ niet een mooi theoretisch verhaal was, maar iets wat ons allemaal zou gaan raken. Bron: Amsterdam Wind.

“Ik wil een windmolen neerzetten als symbool, iets waarover je wel móet praten”
Elvis Ruth Penuel

Elvis (27) is ondernemer, maakt videoproducties, presenteert en modereert, én zet zich daarnaast in voor een bijzonder plan: een windmolen in Amsterdam Zuidoost. ‘Aardgasvrij, groene stroom… Heel veel mensen hier in de buurt zijn slecht op de hoogte van wat ze te wachten staat. Voor mij is een windmolen dé manier om het gesprek op gang te brengen.’ Een windmolen als conversation starter in het landschap – een verfrissende kijk op duurzame energie.

“Met een windmolen in de buurt slaan we twee vliegen in één klap. Het is het perfecte middel om mensen te informeren over de energietransitie. En tegelijkertijd heeft onze buurt er zelf ook echt iets aan: schone energie én geld dat vrijkomt voor leuke projecten in de wijk.”
Elvis Ruth Penuel

RES 1.0

Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Zuid? Dat staat in de Regionale Energiestrategie(RES).

Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. In de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. De RES 1.0 is gemaakt door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen.
De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas.

Wat zijn de zoekgebieden?

Om de ambitie van 2,7 TWh te halen zijn in de regio 32 zoekgebieden aangewezen. Er zijn verschillende soorten zoekgebieden, ieder met hun eigen kansen en uitdagingen. Algemene zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie, bijvoorbeeld op en bij industrieterreinen en langs wegen.
De zoekgebieden zijn nu nog ruim genomen. In het vervolgproces gaan de gemeenten samen met de omwonenden en belanghebbenden bepalen welke plek binnen een zoekgebied het meest geschikt is.

Hoe zijn de zoekgebieden tot stand gekomen?

De regio Noord-Holland Zuid heeft gekozen voor een intensief bottom-up proces, waarmee de vele belangen en opgaven goed in beeld zijn gebracht. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. Hiervoor zijn talloze bijeenkomsten georganiseerd in de deelregio’s en de gemeenten.

Hoe gaat het proces verder?

De transitie naar duurzame energie is een forse opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0 enzovoorts.
In de RES 1.0 staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Hierbij wordt gezocht naar de optimale oplossingen van dat moment. Zoekgebieden kunnen afvallen of worden aangepast. Ook kunnen nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd. In het traject naar de RES 2.0 gaan we van zoekgebieden naar specifieke opweklocaties en vervolgens naar concrete energieprojecten. De gemeenten betrekken inwoners en belanghebbenden hier opnieuw bij.

Bron: energieregio NHZ.nl

RES 1.0 downloadpagina